امروز : سيم فروردين ماه يک هزار و سيصد و نود و چهار
 
   

 
   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/12/24
   سوالات جانوران 1و2 علوم

 

 
 
   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/12/24
   آمادگی آزمون
 
 
   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/11/01
   تکلیف هفته

- نمرود پا د شاه قدر تمند سر زمین ...................... بود

الف ) ایران                  ب) بابل                ج) عراق                   د) فلسطین

2- پادشاه ستمگر زمان حضرت ابراهیم (ع) چه نام داشت

الف ) فرعون           ب) قا رون              ج)ها رون               د) نمرود

3- خداوند کدام پیامبر را برای هدایت مردم بابل فرستاد

الف( علی ( ع )     ب )  موسی (ع )            ج ) ابراهیم (ع)             د) محمد (ع)

4- در زمان نمرود مردم چه چیز ها یی را می پرستیدند

الف)خورشید          ب) ماه            ج) ستارگان               د) همه ی موارد

5- این سخن از کیست :  من خدای قدرتمند و بزرگ این سرزمین هستم

الف)- ابراهیم (ع)           ب)- نمرود           ج)- قارون            د)- حضرت عیسی (ع)

6- این سخن که : پروردگار من خورشید را از مشرق می آورد تو اگر راست می گویی و خدا هستی آن را از مغرب بیاور .

الف)- ابراهیم (ع) به نمرود      

    ب)- ابراهیم به قارون         

   ج)- ابراهیم به فرعون          

  د)- موسی به فرعون

7- کدام کلمه جای خالی را کامل می کند .         سلام ٌ............... ابراهیم

الف)- مِن               ب)- علی                ج)-هوَ                    د)- هی

8- نام فرزند حضرت ابراهیم ............................. بود .

الف)- اسماعیل                    ب)- اسحاق                   ج)- هارون                             د)- هیچکدام

9- اوّلین بت شکن تاریخ کدام پیامبر است .

الف)- حضرت موسی                               ب)- حضرت عیسی      

      ج)- حضرت ابراهیم                             د)- الف و ب درست است .

10- خداوند به کدام پیامبر دستور داد تا خانه ی خدا را از نو بسازد .

الف)- موسی                                                             ب)- عیسی      

  ج)- حضرت ابراهیم                                            د)- حضرت محمّد ( ص)

11- تبدیل شدن آتش نمرود به گلستان از معجزات کدام پیامبر است

الف)- حضرت ابراهیم              

   ب)- حضرت موسی          

ج)- حضرت عیسی       

د)- حضرت محمد (ص)

12- مردم حرف های زیبای حضرت ابراهیم را می شنیدند و به او ................................ می آوردند .

الف)-     عقیده         ب)-  ایمان               ج)-   نماز          د)- سجده

13- حضرت ابراهیم مردم را به ..................... دعوت می کرد .

الف)-  خدا پرستی                                ب)-  پرستش ستارگان     

  ج)-  پرستش سنگ                              د)- پرستش ماه

14- معنی آیه ی فالله خیرً حافظا و هو ارحم الرّاحمین  در کدام گزین آمده است .

الف)-    خدا بهترین نگهدارنده است او مهربان ترین مهربانان است

   ب)-  خداوند بهترین هدایت کننده است چون او مهربان است

ج)-   وخدا مهربان است و نگهدارنده زیبا است                   

    د)- موارد الف و ب درست است

15-  نام دایه حضرت محمد (ص) چه بود

الف)- آسیه         ب ) - حلیمه           ج) - فاطمه            د  ) - هیچ کدام

16- نام پدر حضرت محمّد (ص) در کدام گزینه آمده است ؟

الف)-  عبدالمطلب         ب)-  ابوطالب         ج)-  عبدالله           د)- آزر

17- مردم به پیامبر (ص) در نوجوانی چه می گفتند ؟

الف)-   امین      ب)-  حاکم       ج)-  قاضی        د)- همه موارد درست است

18- چرا به پیامبر (ص) محمّد امین می گفتند ؟

الف)-   چون درستکار بود                    ب)-  چون امانتدار بود    

  ج)-  چون پاکدامن بود                        د)- همه موارد درست است

19- به زنی که غیر از مادر به کودک شیر می دهد چه نام دارد ؟

الف)-     دایی          ب)-  عمّه              ج)-    دایه                د)-  هیچکدام

20- حضرت محمّد در چند سالگی مادرش را از دست داد ؟

الف)-   5 سالگی       ب)-   2 سالگی          ج)-    4 سالگی         د)- 6 سالگی

21-نام پدر بزرگ حضرت محمّد چه نام داشت ؟

الف)-  عبدالمطلب        ب)-  ابوطالب          ج)-  عبدالله         د)- آزر

22- نام دختر پیامبر(ص) چه نام دارد ؟

الف)- فاطمه          ب)- آسیه               ج)- نرگس           د)- هیچکدام

23- این همه نعت های فراوان را چه کسی به ما داده است ؟

الف)-  پیامبر     ب)-  خداوند        ج)-  پیامبر و خدا             د)-همه موارد درست است

24- یکی از بهترین راه های تشکر از خدا کدام است ؟

الف)- استفاده صحیح از نعمت های او    

 ب)- خواندن نماز   

    ج)- گرفتن روزه   

     د)- همه موارد درست است

25- شکر گزار نعمت های خدا باشید معنی کدام آیه را نشان می دهد ؟

الف)- واشکرونعمت الله   

    ب)- هو ارحم اراحمین     

ب)- سلام علی ابراهیم    

د)- انّ الله مع الصابرین

 
   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/10/27
   

دختران خوبم میلادحضرت محمد (ص)رابه شمات بریک می گویم وامیدوارم در ایام تعطیل سخت درحال کوشش باشید

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/10/18
   علوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/09/30
   تمرین ریاضی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/09/29
   تمرین ریاضی
   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/09/06
   جایزه

"به نام آفریدگار زیبایی"

*اهدای جایزه به دختران پر تلاشم *

ممنونم که باعث خوشحالی من و سر بلندی خود شدید.

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/08/18
   جایزه

"به نام آفریدگار زیبایی"

*اهدای جایزه به دختران پر تلاشم *

ممنونم که باعث خوشحالی من و سر بلندی خود شدید.

 

   ارسال شده توسط   فریبا کریمی  در مورخ   1393/08/18
12