امروز : 27 مرداد 1397
 
   

به نام خدا 

 

دخترم سوالات ریاضی را با دقت بخوان و به آن ها پاسخ بده .

1-برای هر قسمت یک ساعت بکش.

ب)ساعت 3و10دقیقه است .

ج)ساعت پنج و نیم است.

چ)ساعت 4 و ربع است.

ح)ساعت یک ربع مانده به هفت است.

2-ساعت 2 و15 دقیقه است.یک ربع بعد ساعت چند می شود؟ ....................

3- ساعت 6 ونیم است .نیم ساعت بعد ساعت چند است ؟ ...........................

4- ساعت هشت وربع است. یک ربع بعد ساعت چند است ؟ .......................

5-ساعت هفت وربع است. نیم ساعت بعد ساعت چند است ؟ ......................

6-جمله ها را به طور مناسب کامل کن.

یک ساعت دو تا .......... ساعت است .

یک ساعت ........ تا ربع ساعت است.

کوچک ترین عدد سه رقمی ........ است.

بزرگ ترین عدد سه رقمی ........ است.

7-مریم ساعت 3به خانه رسید . برادرش یک ساعت ونیم بعد به خانه رسید.

برادر مریم چه ساعتی به خانه رسیده است؟

8-درسا 58 صفحه از کتاب خود را خواند.اگر او 25 صفحه ی دیگر بخواند ، کتابش تمام می شود.کتاب درسا چند صفحه دارد؟ ...............................

9-پدرعلی 48 سال دارد.مادرش7 سال از او کوچک تر است.

مادر علی چند سال دارد؟ ...............................................  

 

10 –عددها را تقریب بزن.

  .......     45       ........    32      ......     76      .......   21   

11-عددها را با حذف رقم یکان تقریب بزن .

.........    345       ........   678       .........      942      ....... 123

12- عددها را با حذف رقم یکان و دهگان تقریب بزن

 

........   453     ...... 251       ....... 312             .......    222

 

13-الگوی عددی را ادامه دهید.

....... ،  .........   ،  ..........  ،   ..........  ، .......... ،....... ،456، 455

....... ،  .........  ،    .........  ،  ...........  ،  .........  ، ......،200 ، 100

....... ،  .........  ،  ...........  ،  ........... ،  .........  ، ....... ،220 ،210

....... ،.......... ،  ............  ، ............. ،  .........  ، ...... ،310 ،305

14 - هر دو عدد را زیر هم بنویسید و سپس جمع کنید.

123 ، 3

104 ، 6

95 ، 5

8 ، 104

15-هر دو عدد را زیر هم بنویسید و تفریق کنید.

98 ، 7

104 ، 7

101 ،6

8 ، 110

16- هر عدد را با سکه های 100 و 10 ریالی نشان دهید.

250   به سه روش :

         1-

          2-

         3-

130 به دو روش :

1

2-

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه زمانی  در مورخ   1394/10/16
   

 

به نام خدا

 

دخترم با توجه به درس دوستان ما کلمات هم معنی راپیدا کن وبا خط ستاره ی آن ها را به هم وصل کن .

 

کشاورز*      پاکیزه *      تلاش *      منظم *      آفریده *      ایجاد کرده *

 

تمیز *       دهقان *      مرتب *      سعی *      درست کرده *    خلق کرده*

----------------------------------------------------------------------------- بانشاط *      سخت کوش *       راهنمایی *      دانش آموزان*        مهربان*

 

کوشا *        شاد *              شاگردان *           هدایت *           با محبت *

----------------------------------------------------------------------------

سحرخیز *                                         دوستان *

 

یاران *                               کسی که صبح زود بیدار می شود *

----------------------------------------------------------------------------

مخالف کلمه ها راپیدا کنید و به هم وصل کنید .

دوست *        گرم *      خوش مزه *         پخته *          پاکیزه * 

 

بدمزه *      دشمن *        کثیف *              سرد *            خام *

راحت *      زحمت کش *      منظم *      مهربان *         مرتب *  

تنبل *         نامنظم *       ناراحت *       نامرتب *      نا مهربان *

 

        

   ارسال شده توسط   فاطمه زمانی  در مورخ   1394/09/24
   

به نام خدا

 

دخترم درس های 6و7و8و9و10 کتاب هدیه های آسمانی را بخوان

و سوالات را در دفتر سایت پاسخ بده .

 

1-جملات را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف ) نام پیامبر ما مسلمانان حضرت ................(ص) است .

ب ) خدا پیامبران را برای ...........  مردم فرستاده است .

ج ) پیامبران مردم را به .................... .... راهنمایی می کنند .

د ) پیامبران بزرگ خدا ....................   نفر هستند .

ت ) ................ یکی از دوستان پیامبر بود .

پ ) امام حسن (ع)و امام حسین (ع) .................  پیامبر هستند .

س ) اهل بیت پیامبر به ترتیب امام ........ (ع) ،حضرت ......... (س)

امام  ...............  (ع)  و  امام ..................  (ع)  هستند .

چ ) وقتی نام پیامبر را می شنویم  .................   می فرستیم .

ح )  حضرت محمد (ص) در شهر ......... به دنیا آمد .

خ ) نام پدر حضرت محمد (ص)  ............. و نام مادرش ........ بود .

 

2- نام پیامبران بزرگ خدا را بنویسید ؟ 1-.................  2- ...................

3-..........................   4-  ................. 5- ...................... 

 

3- خانواده ی امام علی (ع) افطار خود را به چه کسانی دادند ؟

 

4-امام حسن (ع)و امام حسین (ع) فرزندان چه کسانی بودند ؟

 

5-حضرت علی (ع)و حضرت فاطمه (س) برای سلامتی فرزندانشان چه کردند؟

 

6- نام افراد خانواده ی پیامبر چیست؟

 

7-پیامبر در باره ی اهل بیت چه دعایی کرد ؟

 

8-معنی صلوات چیست ؟

 

9- چرا به پیامبر محّمد امین می گفتند ؟

 

10-در درس مهمان کوچک پیامبر چگونه خرماها را تقسیم کرد ؟  

 

  

 

   ارسال شده توسط   فاطمه زمانی  در مورخ   1394/09/24
   

به نام خدا

دخترم سوالات رادردفترسایت وارد کن و با دقت به آن پاسخ بده .

1-دور کلماتی راکه (و)صدای (واو)می دهد خط قرمز بکش.

  دورکلماتی را که (و)صدای (او)می دهد خط سبز بکش .  

دور کلماتی را که (و )صدای(اُ) می دهد خط آبی بکش .        

دور کلماتی راکه (و )صدای (وِ)می دهد خط زرد بکش.

   وارد – خرگوش – خوشحال– آموزگار – مورچه – دوم – خودکار-

2-با حروف در هم ریخته کلمه بسازید .

گـ - لـ - جـ - نـ - ی : ................       صـ - نـ - ت – یـ -حـ : ...............

م –عـ - لـ  : .................              صـ - ا –حـ - ب : ......................

3-هم معنی کلمات زیر را بنویسید .

برنا = ...........         جواب = ...............    لانه شان = ..................

توانا = ..........         سخن = ................    شروع = .....................

دانا = ..........        شبیه = ...................   سرانجام = ...................

4-شاعر شعر احوال پرسی کیست ؟ ........................

5-کلمه مشترک درکلمات زیر کدام است ؟

می خواست – خواستگار- خواستن -         .....................

سردرد – دردسر – سرباز -                  .....................

پریدن – پرید – پرواز -                      ......................

6-در جای خالی کلمه ی مناسب بنویسید .

_ ............. ، چیزی است که اهمّیّت ندارد .

_ به کسی که استعداد دارد ، .................  می گویند .

_ گل ها یعنی ، ........... 

_بامزه یعنی ، ......... که مزه .........  .

-انسان در  ............... زندگی می کند .

-خدا به ما  ................. داده است تا صداها را  .................  .

7-داستان را ادامه دهید .

مریم وقتی از مدرسه به خانه آمد  .........................................

.........................................................................................

............................................................................................-8مخالف کلمات زیر را بنویسید .

رفت # ..................    بالا # ..................بسیار # ...............

راست گو # ............    گروهی # .............  می فروخت # ..........

تمیز # ............       ناراحت # ............     نداشتیم # ...................

9-پنج کلمه از کتاب فارسی پیدا کنید که در آن حرف (ط)باشد . 

1-..............         2-.................      3- ...................... 

4-..............          5- ...............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

   ارسال شده توسط   فاطمه زمانی  در مورخ   1394/09/14
   

به نام خدا

1-یک نابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟  ..................

..........................................................

2-یک راننده ی ناشنوا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟ .....

............................................................

3-صدا چگونه تولید می شود ؟ .......................................................

..............................

4-چند صدای کلفت نام ببرید؟ ......................................................

..............................................

5- چند صدای نازک نام ببرید ؟ ................................................

........................................................

6- نام چند صدای پیام رسان را بنویسید ؟ ............................................

......................................................

7-نام چند صدای آزار دهنده را بنویسید ؟ .........................................

...............................................................

8-هنگام صحبت کردن ،چه قسمتی می لرزد تا صدا تولید شود ؟  .................

9- صدا با کدام اندام بدن شنیده می شود ؟ ..........................................

10-چه عواملی باعث ناشنوایی می شود ؟ .....................................

..........................................................................................

11-درحرم امام رضا(ع)با صدای نقاره جه جیزی را خبر می دهند؟  .............

...........................................................

12- در یک بطری خالی و یک بطری پر از آب فوت کنید در کدام حالت صدا  

 کلفت است ؟ ...................................................................

13- هنگام رعد و برق ، ما اول صدا را می شنویم یا نور را می بینیم؟ ....

......................................................

14- در جای خالی کلمه ی مناسب (آزار دهنده- پیام رسان-نارک-کلفت)بگذار.

 صدای سوت پلیس ، ................... است.

صدای گاو ، .......................... است.

صدای سوت ،  .......................... است.

صدای هواپیما ،  .......................... است .

15-راه های مراقبت از  گوش را بنویسید ؟ (4 مورد)

1-..................................................... 

2-....................................................

3-.....................................................

4-.....................................................

 

دخترم خدا

قوّت

   ارسال شده توسط   فاطمه زمانی  در مورخ   1394/09/14
   

به نام خدا

1-یک نابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟  ..................

..........................................................

2-یک راننده ی ناشنوا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟ .....

............................................................

3-صدا چگونه تولید می شود ؟ .......................................................

..............................

4-چند صدای کلفت نام ببرید؟ ......................................................

..............................................

5- چند صدای نازک نام ببرید ؟ ................................................

........................................................

6- نام چند صدای پیام رسان را بنویسید ؟ ............................................

......................................................

7-نام چند صدای آزار دهنده را بنویسید ؟ .........................................

...............................................................

8-هنگام صحبت کردن ،چه قسمتی می لرزد تا صدا تولید شود ؟  .................

9- صدا با کدام اندام بدن شنیده می شود ؟ ..........................................

10-چه عواملی باعث ناشنوایی می شود ؟ .....................................

..........................................................................................

11-درحرم امام رضا(ع)با صدای نقاره جه جیزی را خبر می دهند؟  .............

...........................................................

12- در یک بطری خالی و یک بطری پر از آب فوت کنید در کدام حالت صدا  

 کلفت است ؟ ...................................................................

13- هنگام رعد و برق ، ما اول صدا را می شنویم یا نور را می بینیم؟ ....

......................................................

14- در جای خالی کلمه ی مناسب (آزار دهنده- پیام رسان-نارک-کلفت)بگذار.

 صدای سوت پلیس ، ................... است.

صدای گاو ، .......................... است.

صدای سوت ،  .......................... است.

صدای هواپیما ،  .......................... است .

15-راه های مراقبت از  گوش را بنویسید ؟ (4 مورد)

1-..................................................... 

2-....................................................

3-.....................................................

4-.....................................................

 

دخترم خدا

قوّت

   ارسال شده توسط   فاطمه زمانی  در مورخ   1394/09/14
   

 

به نام خدا

دخترم ، سوالات را با دقت در دفتر سایت انجام بده .

  1-جمله ها را مرتب کن و بنویس.

ب ) با – دست های- خرس –خورد- عسل ها –کوچولو- کثیف – را .

.....................................................................................  

ج)دارد – با ارزش – یعنی –ارزش – چیزی – که .

.....................................................................................    

د ) چه – اگر – نداشتیم – می شد – گوش ؟

.....................................................................................  

چ) خانه ی – خداست – مسجد .

..................................................................................

2- جمله ها را کامل کن .

با حجاب یعنی  ....................................................  

.................  یعنی چیزی که مزه دارد .

بی فایده یعنی  ....................................................

....................  یعنی کسی که هنر ندارد .

بچه خرگوش ها ..................  معلم بودند.

گنجشک ها روی درختان  ................. می سازند.

.......  می دانید چه باید بکنیم تا گوش های ما سالم بمانند ؟

3-با توجه به جدول، کلمات را دسته بندی کن.

آموزگار –روباه – آورده – کوچک – باسواد – خواهر – خورشید – وزن –

استخوان – پدر و مادر – خوب – خواب – نوک – خواند

 

 واو  صدای     وِ  می دهد

 واو   صدایی     ندارد

 واو   صدای    او  می دهد

واو      صدای  اُ می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4-به جای کلمه ی داخل کمانک کلمه ی مناسب بگذا                      .   

مهران ( بسیار ) بود. ......................................................

فاطمه به سوال آموزگار (پاسخ) داد.  .................................................

کیمیا وملیکا (تلاش)می کنند تاموفق شوند. .........................................

5-دو سفارش پیامبر  برای تندرستی را بنویسید.

.........................................................................................................................................................................................

6- با کلمات بچّه ها، منتظر ،کلاس ،یک جمله ی زیبا بسازید .

..............................................................................

7- داستان را کامل کنید .

مریم دوستش مینا را در پارک دید که در حال .......................................

..........................................................................................................................................................................................

8- مخالف کلمات را بنویسید .

پیر # ..........      رفت # ...........    بالا # .........     شب # ..........

زیاد # ........   راست گو # .........   بزرگ # ........  شروع # .........

شدید  # .......  می ریزد # ..........   بروید # .........   نخورید # ........

9- جملات زیر را سوالی کنید .

چوپان مرد درست کاری بود . .......................................................

مبینا به مسافرت می رود . ............................................................ بچه ها با خوش حالی از کلاس بیرون رفتند .

......................................................................................

10- هم معنی کلمات را بنویسید. 

آرام = .........     مواظبت = ........      شاد = ........    شروع = .........

تمیز = ........     معلم = ...........      مثل = .........   حرف = ............

 

دختر گلم خسته نباشی **

***********************

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه زمانی  در مورخ   1394/09/03
   

به نام خدا

آزمون تستی درس ریاضی

تعداد سوالات : 20      زمان : 30 دقیقه

لطفا" خانه ی مربوط به جواب درست را با رنگ کردن مشخص کنید .

1-کدام گزینه جواب عبارت زیر می باشد ؟

[]= 3 – 7 + 4

1)8  []      2) 10   []   3) 11  []

2-گدام گزینه الگوی عددی زیر را  کامل می کند ؟

.... ,.... ,18 , 12 , 6

1-30 ,24 []    2- 20 , 15  []       3- 32 ,24 []

3- عدد قبل وبعد از عدد نوشته شده چیست ؟

.......,69 ,......

1-80 ,68 []     2- 70 ,68  []       3- 60 ,  59

4- کدام گزینه عدد  مربوط به شکل را نشان می دهد ؟  

    @@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

@@@@

1-25  []    2- 34 []     3- 24 []

5- کدام عدد برای طرف دیگر علامت مناسب است ؟

…..> 9               

1-10  []     2- 8 []    3- 6 []

6- در کدام یک از گزینه ها تمام اعداد دو رقمی است ؟

  1 -24,35 , 8  []       

2- 18 , 3 , 33  []

3- 55 ، 45 ، 67 [] 

  

7- مجموع بزرگترین عدد یک رقمی با کوچکترین عدد دورقمی چیست ؟

  1 -10  []

   2- 9 []      

 3- 19 []

8-با دو کارت عدد 9 و2 کدام عددهای دو رقمی را می توان ساخت؟

1-بیست ونه – نودودو []

2- نودونه – بیست ودو []

3- نودونه –بیست ونه –بیست ودو []

9- کدام گزینه در مورد نامساوی زیر درست است ؟

34<37

1-سی وچهار بیشتر از سی وهفت است. []

2-سی و چهار کمتر از سی وهفت است .[]

3- هر دو عبارت در مورد نامساوی درست است . []

10- 3دسته ده تایی و4 یکی نی را روی هم ریخته ایم.کدام عدد تعداد نی ها را نشان می دهد ؟

1 -34 []     

 2- 43 []   

3- 7 []

11- در الگوی زیر چهارمین عدد بعد از 12 چند است ؟

…… _ …… _ …….12 _ 8…….4 

1)16  []  

 2) 32  []  

 3 ) 28 []

12-محمد یک شانه تخم مرغ 15 تایی خریده بود.مادرش  با5 تاازتخم مرغ ها کوکو درست کرد.چند تخم مرغ سالم باقی مانده است؟

1)8تا  []  

 2)10 []  

   3)7  []

13-چه رقم هایی وچگونه برای نوشتن عددهای زیر به کار رفته است ؟

64- 94 -68 - 98

 1)رقم های 9و6 برای یکان ورقم های 8 و4 برای دهگان      

2)رقم های 8و4 برای یکان ورقم های 9و6برای دهگان                

3)رقم های 9و8برای یکان ورقم های 6و8برای دهگان

14-در کدام یک از عددهای زیریکان 3تا بیشتر از دهگان است ؟

1)53  [] 

  2)74 [] 

   3)47 []

15-در هر بسته4شمع بود.مادر 5بسته شمع خرید.مادر چند شمع خریده است ؟

1)9تا  []

2) 16 تا  []

3) 20 تا   []  

 

16-کدام یک از عدد های زیر دهگان 7  ویکان 5 دارد ؟

1)75  []    

  2)77  []  

 3)57  []

17-جواب کدام تفریق درست است ؟

1)40= 30 -70  []

2)4 =0 3 – 0 7     []

3)90= 30 – 70     []

18-کدام شکل گوشه ندارد ؟

1)مربع     []      2) دایره  []         3) مثلث   []

19-در جای خالی کدام گزینه قرار می گیرد ؟

12= .....+ 8

1)3  []        2)5    []      3) 4   []

  20 -3دسته ده تایی و5تا یکی با 4 دسته ده تایی می شود ؟

1)7دسته ی ده تایی و5 یکی

2)75

3)هر دو مورد صحیح است .

 

دخترم امیدوارم تمام سوالات را به درستی

جواب داده باشی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام خدا

آزمون تستی درس ریاضی

تعداد سوالات : 20      زمان : 30 دقیقه

لطفا" خانه ی مربوط به جواب درست را با رنگ کردن مشخص کنید .

1-کدام گزینه جواب عبارت زیر می باشد ؟

[]= 3 – 7 + 4

1)8  []      2) 10   []   3) 11  []

2-گدام گزینه الگوی عددی زیر را  کامل می کند ؟

.... ,.... ,18 , 12 , 6

1-30 ,24 []    2- 20 , 15  []       3- 32 ,24 []

3- عدد قبل وبعد از عدد نوشته شده چیست ؟

.......,69 ,......

1-80 ,68 []     2- 70 ,68  []       3- 60 ,  59

4- کدام گزینه عدد  مربوط به شکل را نشان می دهد ؟  

    @@@@@@@@@@

@@@@@@@@@@

@@@@

1-25  []    2- 34 []     3- 24 []

5- کدام عدد برای طرف دیگر علامت مناسب است ؟

…..> 9               

1-10  []     2- 8 []    3- 6 []

6- در کدام یک از گزینه ها تمام اعداد دو رقمی است ؟

1-24,35 , 8  []       

2- 18 , 3 , 33  []

3- 55 ، 45 ، 67 [] 

  

7- مجموع بزرگترین عدد یک رقمی با کوچکترین عدد دورقمی چیست ؟

1-10  []

   2- 9 []      

 3- 19 []

8-با دو کارت عدد 9 و2 کدام عددهای دو رقمی را می توان ساخت؟

1-بیست ونه – نودودو []

2- نودونه – بیست ودو []

3- نودونه –بیست ونه –بیست ودو []

9- کدام گزینه در مورد نامساوی زیر درست است ؟

34<37

1-سی وچهار بیشتر از سی وهفت است. []

2-سی و چهار کمتر از سی وهفت است .[]

3- هر دو عبارت در مورد نامساوی درست است . []

10- 3دسته ده تایی و4 یکی نی را روی هم ریخته ایم.کدام عدد تعداد نی ها را نشان می دهد ؟

1-34 []     

 2- 43 []   

3- 7 []

11- در الگوی زیر چهارمین عدد بعد از 12 چند است ؟

12- 8 – 4- - …… _ …… _ ……. _ …….

1)16  []  

 2) 32  []  

 3 ) 28 []

12-محمد یک شانه تخم مرغ 15 تایی خریده بود.مادرش  با5 تاازتخم مرغ ها کوکو درست کرد.چند تخم مرغ سالم باقی مانده است؟

1)8تا  []  

 2)10 []  

   3)7  []

13-چه رقم هایی وچگونه برای نوشتن عددهای زیر به کار رفته است ؟

64- 94 -68 - 98

 1)رقم های 9و6 برای یکان ورقم های 8 و4 برای دهگان      

2)رقم های 8و4 برای یکان ورقم های 9و6برای دهگان                

3)رقم های 9و8برای یکان ورقم های 6و8برای دهگان

14-در کدام یک از عددهای زیریکان 3تا بیشتر از دهگان است ؟

1)53  [] 

  2)74 [] 

   3)47 []

15-در هر بسته4شمع بود.مادر 5بسته شمع خرید.مادر چند شمع خریده است ؟

1)9تا  []

2) 16 تا  []

3) 20 تا   []  

   

 

16-کدام یک از عدد های زیر دهگان 7  ویکان 5 دارد ؟

1)75  []    

  2)77  []  

 3)57  []

17-جواب کدام تفریق درست است ؟

1)40= 30 -70  []

2)4 =0 3 – 0 7     []

3)90= 30 – 70     []

18-کدام شکل گوشه ندارد ؟

1)مربع     []      2) دایره  []         3) مثلث   []

19-در جای خالی کدام گزینه قرار می گیرد ؟

12= .....+ 8

1)3  []        2)5    []      3) 4   []

20-3دسته ده تایی و5تا یکی با 4 دسته ده تایی می شود ؟

1)7دسته ی ده تایی و5 یکی

2)75

3)هر دو مورد صحیح است .

 

دخترم امیدوارم تمام سوالات را به درستی

جواب داده باشی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ارسال شده توسط   فاطمه زمانی  در مورخ   1394/09/03
   

 

 
   ارسال شده توسط   فاطمه زمانی  در مورخ   1394/08/24
   

به نام خدا

عزیزم ،سوالات را در دفتر سایت وارد کن لطفا اعداد را به فارسی بنویسید.

با دقت به آن ها پاسخ بده .

1-جمع کنید.

............... = 20+  30                          .............  =50  +  30

........... =10 + 20 + 5 +10            .............  = 4 + 20 + 10 

        ..........= 20  +23        ........= 10+4      ........= 50+ 14 

 

       2-هر دو عدد را زیر هم بنویسد و جمع کنید. *****************************************************

21 و 53

47 و25

65 و 32

18 و 59

 37 و10

20 و35

26 و 46

17 و 71

33 و 48

56 و 29 

         ***************************************************** 

 

 

 
   ارسال شده توسط   فاطمه زمانی  در مورخ   1394/08/23
12